If so, what are its scope and limits? Here I will highlight the significance of universalism for recognition of human and civil rights, and argue that the ascendance of ‘national values’ over ‘universal rights’ increases inequality. An ideal type analysis of the common asylum and immigration politics of the countries in the European Union Statsvetenskap C-uppsats En doktrin som är utformad i en västerländsk kontext, kan den anses som universell? svensk fÖrskola mellan universell moral … 185 ere is a combination of relations in any encounter , but the relations that combine are not necessarily those of the bodies that meet. FN Allmäna Förklaringen, Artikel 2Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Går det att utforma universella deklarationer om Mänskliga Rättigheter? Universal Declaration of Human Rights Preamble Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice About the Universal Declaration of Human Rights Translation Project. Ulf Johansson Dahre (2013) Norsk Antropologisk Tidsskrift, 24 p.112-126. Vart är EU:s asyl- och invandringspolitik på väg? Jag menar att mänskliga rättigheter, om de ska ha någon betydelse i människors liv, ges konkret lokal tolkning och tillämpning. Mitt huvudsyfte är att se vilken roll Afrikas historia har spelat för utformandet av den afrikanska stadgan för mänskliga rättigheter och vid sidan av detta även ta reda på om stadgan är effektiv. Is there universalism of human rights? Human rights are moral principles or norms that describe certain standards of human behaviour and are regularly protected as natural and legal rights in municipal and international law.

Ulf Johansson Dahre (2013) Curie. Jag har valt att studera uppkomsten av The African Charter On Human and Peoples Rights. Innovation och nytta är trots allt inte allt. Sammarättigheter, utanåtskillnad. The book presents tests of universalism on international, regional and national constitutional levels. Is there universalism of human rights? It is maintained that universalism of human rights is both a 'concept' and a 'normative reality'. Kan relativism och universalism …

Translated into hundreds of languages and dialects from Abkhaz to Zulu, the UDHR set a world record in 1999 for being the most translated document in the world. De mänskliga rättigheternas relativa universalism: Om antropologers försök att teoretisera mänskliga rättigheter De mänskliga rättigheternas relativa universalism: Om antropologers försök att teoretisera mänskliga rättigheter. Jag ansluter mig då till föreställningen att läran om att människan har okränkbara rättigheter är mer än en europeiskt idé och tar avstånd från kulturell relativism. Home Research Outputs De mänskliga rättigheternas relativa universalism: Om antrop... De mänskliga rättigheternas relativa universalism: Om antropologers försök att teoretisera mänskliga rättigheter En idealtypsanalys av EU-ländernas gemensamma asyl och invandringspolitik What is the direction of the asylum and immigration politics within the EU?