Hälsan påverkas av många faktorer på olika nivåer inom olika delar av Vi tar fram webbutbildningar för dig som arbetar med barn och unga, till exempel om vård vid endometrios, sexuella risksituationer som barn och unga kan befinna sig i och hjälp och stöd till barn som har en förälder eller annan närstående med psykisk ohälsa eller missbruk. Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen s. 125- 128. SKR ger stöd för verksamhetsutveckling och är en pådrivande part gentemot andra aktörer för att skapa bra förutsättningar för kommunerna att ge stöd och skydd till barn, ungdomar och deras familjer. •Regeringsuppdrag till Skolverket och Socialstyrelsen 2017-2020 •Syftet är att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser. Grundbok i BBIC. Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. F örskola, skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård kan både främja positiv utvecklning bidra till risk för negativ utveckling hos barn och unga. Vi använder uppgifterna för att skapa registret som ger underlag för den officiella statistiken om insatser för barn och unga. Där redovisas mängduppgifter om insatser för barn och unga. Alla kommuner kan rekvirera medel för att stärka socialtjänstens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Prioritera de situationer och behov där avtal kan vara effektivt, exempelvis Melwins situation med hög olovlig frånvaro och risk att falla ur skolsystemet.

Utbildningar kring barn och unga. Samverkansgrupp Barn och unga i Skaraborg Samverkansgrupp Barn och unga inriktar sig på arbete för barn och unga med behov av samordnade insatser från flera verksamheter, för att de ska få goda utvecklingsmöjligheter och trygga uppväxtvillkor. Utöver detta individregister finns det även mängdstatistik under Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga. Vi har tidigare sammanställt aktualiseringsdata för barn och unga … Insatserna ska vara organiserade som en väl fungerande helhet ur barnets eller den unges perspektiv och det är viktigt att barnet och den unge får vara delaktig. Syftet med registret är att belysa omfattningen av heldygnsplaceringar av barn och unga för vård utanför det egna hemmet. Vi finns för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor. de insatser för barn och unga som har medfört placering för vård utanför det egna hemmet; de placeringar under pågående insats. 5 § SoL). För att långsiktigt kunna minska brottsligheten är tidiga och samordnade åtgärder riktade till barn och unga av central betydelse, säger utbildningsminister Anna Ekström. Endast en rekvisition per kommun. 2.5 Våld i nära relationer Läs mer om att utforma och genomföra insatser: Utreda barn och unga. Varje kommun kan rekvirera medel enligt fördelningslista. I arbetet med barn som far illa är de skyldiga att samverka med bland annat hälso- och sjukvården, skolan och polisen. Arbetet redovisas kontinuerligt för socialchefer, ordföranden och ledamöter i socialnämnderna samt berörda och intresserade handläggare i länet. I uppdraget ingår att: Kartlägga och identifiera goda exempel Till handboken hör även ett kunskapsstöd för risk- och skyddsbedömningar.
Tidiga och samordnade insatser från samhället kan i många fall förhindra framtida psykisk ohälsa.

I uppdraget ingår också att rikta särskilda insatser till barn och unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Socialtjänsten är den myndighet som genomför barnskyddsutredningar och har kontakt med barn och familjer. Regeringen ger Statens skolverk och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans genomföra ett treårigt utvecklingsarbete som ska syfta till att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser. Det kan bli bättre för många barn och unga om skola, vård och socialtjänst agerar tillsammans, i tid. Skolverket är sammankallade och samordnande myndighet. Uppgifterna används också till utredningsverksamhet, forskning och annan statistik. Insatserna mot det grova våldet och nyrekryteringen till gäng- och nätverksmiljöer måste intensifieras. Handbok Barn och unga som begår brott. Barn och unga i familjehem och HVB – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter s. 86-97, 121-146 och 155-208. För barn och unga som behöver insatser från flera verksamheter är det särskilt viktigt att förtydliga vem som gör vad, när och hur. Breda hälsofrämjande insatser till barn och unga kommer alla tillgodo, även riskgrupper behovet av åtgärdande insatser minskar Budskap 1. insatser för barn och unga”. Vi finns för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor. Handboken beskriver vad som är bra att tänka på kring stöd till familjer med barn …

hillevi.rydh@socialstyrelsen.se SOCIALSTYRELSEN 106 30 Stockholm Telefon 075-247 30 00 Fax 075-247 32 52 socialstyrelsen@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se Registret insatser för barn och unga Från och med 1 januari 2017 gäller en ny föreskrift, HSLF-FS 2016:22 (HSLF-FS 2016:3), rörande insamling till registret för barn och unga. Rekvisitionen ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 1 juni 2020. 2. Samordnade insatser för barn och unga i riskzon mån, feb 10, 2020 13:00 CET Som ett led i det arbetet har regeringen beslutat att Skolverket och Socialstyrelsen inom ramen för uppdraget att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga ska rikta särskilda satsningar mot riskgrupper i socialt utsatta områden.