Den 3 maj 2018 överlämnade regeringen skrivelsen En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället till riksdagen .

Lista över beviljade belopp, statsbidrag för läxhjälp till organisationer 2019 (excel, 3 MB) Utbetalning 1: april 2019 Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2019. Utvärdering. En lista med alla kommuner, fristående skolor och organisationer som får bidrag finns bifogad. I punkt 6.7 slår regeringen fast att ”Det är angeläget att statliga myndigheter samverkar med det civila samhällets organisationer i … Inloggning för e-tjänsten för statsbidrag. Svar på fråga 2015/16:1115 av Ida Drougge (M) Statsbidrag för läxhjälp. Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag. Statsbidrag Pengarna räcker inte till alla skolhuvudmän som sökte statsbidrag för läxhjälp. 6 § Statsbidrag till sådana organisationer som avses i 5 § får lämnas för kostnader för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid till den som är elev enligt 1 kap.
Inloggning för e-tjänsten för statsbidrag.

6 § Statsbidrag till sådana organisationer som avses i 5 § får lämnas för kostnader för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid till den som är elev enligt 1 kap. Vad är statsbidrag?

Tidsgränserna gäller bara för organisationer som inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut. I år betalar Skolverket ut totalt 363 miljoner kronor i bidrag till skolor som bedriver läxhjälp. Statsbidrag för läxhjälp till organisationer 2019. Engelska skolan som de två senaste åren fått full utdelning tillhör de som blir helt utan. Statsbidrag är ett sätt att ge statligt ekonomiskt stöd till specifika insatser i skolan. 3 § skollagen (2010:800) i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Logga in i e-tjänsten. Med läxhjälp avses i denna förordning hjälp med läxor och annat skolarbete. Skolverket har tvingats prioritera fördelningen utifrån elevernas studieresultat. Statsbidrag Pengarna räcker inte till alla skolhuvudmän som sökte statsbidrag för läxhjälp. E-tjänsten för statsbidrag. Totalt 587 huvudmän sökte bidraget. Rapporten presenterar utvärderingen som har genomförts för bidragsåren 2012 till och med 2016. Ida Drougge har frågat mig om varför regeringen har ändrat det så att statsbidraget för läxhjälp inte längre kan gå till organisationer som hjälper gymnasieelever med läxor och varför man har valt att göra dessa förändringar under innevarande verksamhetsår. Inloggning för e-tjänsten för statsbidrag . Beslutsbilaga, statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2020 (excel, 130 kB) Ansökan var öppen 15 januari–17 februari 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.
Statsbidrag för läxhjälp till organisationer 2020 Bidraget ska användas för att ideella läxhjälpsföreningar ska kunna erbjuda elever hjälp med läxor … Statsbidrag för läxhjälp till organisationer 2020 Skolornas intresse för att erbjuda eleverna läxhjälp ökar. Skolverket har beviljat bidrag till 271 huvudmän för läxhjälp eller annat skolarbete utanför undervisningstid. Till riksdagen. Engelska skolan som de två senaste åren fått full utdelning tillhör de som blir helt utan. Utbetalning 2: augusti 2019 Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2019. Vem som kan söka ett bidrag och villkoren för vad pengarna ska användas till beskrivs oftast i en förordning som regeringen beslutar om. Mobilt BankID.

3 § skollagen (2010:800) i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Vart femte år görs en utvärdering av bidragsgivningen. Bidraget möjliggör läxhjälp till totalt 460 000 elever. SFS nr 2014:144 Departement/myndighet Utbildningsdepartementet Utfärdad 2014-03-20 Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för frivilligt anordnande av läxhjälp till elever. – Läxhjälpen är framför allt viktig för de elever som inte har starkt stöd från hemmet, säger Johanna Freed, enhetschef på Skolverket.

Här ser du när ansökningar och rekvisitioner är öppna för Skolverkets statsbidrag för 2020. Vilka elever som får del av hjälpen är upp till skolhuvudmännen att själva bestämma. Skolverket har tvingats prioritera fördelningen utifrån elevernas studieresultat.