Men satsningen möts av kritik bland behöriga lärare. Tidsbegränsad anställning enligt skollagen En lärare som inte har legitimation får inte anställas tillsvidare i skolväsendet. Smaka på formuleringen obehörig polis eller obehörig läkare så inses lätt att situationen med obehöriga som fyller våra skolor är fullständigt oacceptabel. Att vi talar om obehöriga ”lärare” är egentligen en självmotsägelse. Arbetsgivaren ska först ta ställning till om personen ska bedriva undervisning under längre tid än sex månader. Skolverket går ut med ett webbstöd till obehöriga lärare och förskollärare. Andelen obehöriga lärare i skolorna fortsätter att öka och svårast är situationen på grundskolan och inom SFI. Lärare är numera ett legitimationsyrke och lärare är man först med behörighet. För att tillfälligt råda bot på denna brist har Skolverket infört tillfälliga regler som möjliggör för behöriga lärare att sätta betyg på elever de inte undervisar, eftersom obehöriga lärare inte längre tillåts sätta betyg på sina elever. Detta för att minska belastningen på behöriga lärare, men också för att stötta eleverna. Undervisningen bedrivs i möjligaste mån av behöriga lärare. Under söndagen skriver Skolverket generaldirektör Peter Fredriksson på DN Debatt om att myndigheten nu har lanserat ett webbaserat stöd för obehöriga lärare och förskollärare.. Tanken med satsningen är bland annat att ge obehöriga en orientering i skollagen och läroplanerna samt avlasta behöriga lärare på … – Det här sanktionerar obehöriga i skolan, säger Robert Rasmussen, lärare på Glömstaskolan. Kursen får icke godkänt av Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet. Skolverket ser ett behov av en nationell handlingsplan för att säkra tillgången till kompetenta lärare.Centrala områden i en handlingsplan är enligt Skolverket att Skolhuvudmännen måste ta ett större ansvar för kompetensförsörjningsfrågorna och planera skolorganisation, rekryteringsinsatser och fortbildningsinsatser utifrån den information som legitimationssystemet ger. Skolverket lanserar ett nytt stödverktyg för obehöriga lärare som är tänkt att avlasta legitimerade lärare. lärare eller förskolelärare får bedriva undervisning under högst ett år i sänder. På majoriteten av de granskade skolorna är verksamheten organiserad så att det i möjligaste mån är behöriga lärare som håller i undervisningen. (Gustafsson 2008).

A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Varannan lärare som nyanställdes under det senaste läsåret saknar pedagogisk högskoleexamen, visar ny statistik från Skolverket. Resultatet visar att drygt hälften av skolorna inte har tillräckliga strukturer och arbetssätt för att ge stöd till sina obehöriga lärare.

The purpose of this paper is to analyze the message of six publications from the Swedish Skolinspektionen har granskat hur rektorer på 28 skolor med många obehöriga lärare säkerställer att elever får en sammanhållen undervisning.

De obehöriga lärarna får inte heller tillräckligt stöd i arbetet med bedömning och betygsättning. The Swedish board of education (Skolverket) have published several reports, studies and surveys regarding the relation between resources and student outcomes.