Parallellt med byggnationen av etapp 1 pågår nu arbetet med ny detaljplan för etapp 2, vilket innebär att ytterligare 10 kvarter med huvudsakligen bostäder byggs i direkt närkontakt med pappersbruket. För att kunna finansiera utbyggnaden har sträckan delats upp i fyra etapper. Soundcon utför i detta skede bullerutredningar som underlag till planarbetet. Själva byggnationen startade februari 2020 med en beräknad byggtid på 12 månader till en uppskattad kostnad av 30-35 mkr över en bruttoyta på 1700 kvadratmeter. Etapp 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (KSU) beslutade 2017-10-24, KSU § 210, att ge samhällsbyggnads­kontoret i uppdrag att i detaljplan pröva Södra infarten etapp 2 på del av Halmstad 2:16 med flera fastigheter, samt att … Ambitionen är att bli ett föredöme och en del av en nationell världsutställning för hållbart stadsbyggande från början. Etapp 2 för Södra staden detaljplanerad . 9-håls golfbana, 1 km. Planen föreslår tomter för villabebyggelse. (Alla byggnader är vita –det kommer de naturligtvis inte att vara i verkligheten!) Hornsgatan 174, Stockholm. ... Genom närheten till överföringsledningen mellan Sjuntorp och staden är denna en naturlig första etapp för utbyggnad av … Det finns förskola och skola upp till åk 9 i det närbelägna Sylte. Skyddade naturmiljöer . Dagvattenutredning Dag Hammarskjölds väg, etapp 1 Slutversion 2017-11-08 Foto taget av Anna Blomlöf, Bäcklösabäcken Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Utbyggnaden av Jönköpings nya stadsdel pågår för fullt. det är under etapp 1 som det huvudsakliga arbetet med att bygga ut ett säkert dagvattensystem kommer göras. Onsdagen den 11 mars 2020 kl 15.00 - … Första etappen i Slakthusområdet (Kylfacket 1 m fl, diarienummer 2017-02397) var på samråd 15 oktober till 30 november 2019. Bromstensstadens etapp 2 innehåller kvarteren Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7 med flera. För barnfamiljer. Landvetter Södra är, av regeringen, utsett som ett av nio intressanta stadsutvecklingsprojekt i Sverige. Västerport och den befintliga staden Södra staden Piltavlan 1. De kvarvarande fyra tomterna i etapp 1 kommer att säljas tillsammans med tomterna i Alingsåker etapp 2 enligt följande tidplan. Staden vill omvandla en del av Bromstens industriområde till en funktionsblandad stadsdel för boende och besökare med bostäder, verksamheter och förskola. Här kan du hur Etapp 1 i Västerport kommer att se ut från 19 olika platser i staden. Etapp 1. Utvecklingen av en ny hållbar stad för minst 25 … Ny runda för Södra stadens första etapp . Sjölanda Etapp 1. Flera av dessa områden ligger i de södra delarna av Nässjö vilket innebär att ringleden på sikt är en förutsättning för att staden ska kunna växa så som planerat. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Försäljning. Etappen sätter grund för utvecklingen i området, med cirka 900 bostäder, en grundskola, en idrottshall, tre förskolor, kontor, handel och service. Detaljplan för Södra infarten, etapp 2. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft. Arbetet med Södra staden fortsätter och förslaget till hur stadsdelens andra etapp ska utformas har godkänts för... Kalmar 28 oktober . Nybyggnad av idrottshall, gymnastiksal som består av en byggnad i Kalmar. I Södra staden finns idag grönområden med kvaliteter som bedöms mycket värdefulla ur flera aspekter och som i flera fall utgör viktiga platser för … Visning. På en del av bilderna är hotellet markerat med en vit pil.