Hur begreppet myndighetsutövning förklaras i förarbetena till förvaltningslagen. 47 § Överinstansen prövar frågor om att avvisa ett överklagande på någon annan grund än att det har kommit in … Vissa saker som tidigare gällt enligt praxis har uttryckligen reglerats i den nya förvaltningslagen. Syftet med den nya lagen är att reformera och modernisera reglerna i en ny lagstiftning och är ett steg i att ytterligare stärka enskildas rättssäkerhet. I ett rättsligt uttalande beskriver eSams rättsliga expertgrupp sin tolkning av bestämmelserna. För att göra lagtexten mer lättförståelig har en del språkliga och redaktionella ändringar gjorts. Av förarbetena till förvaltningslagen framgår att begreppet myndighetsutövning har samma betydelse som i den äldre förvaltningslagen 1971:290 (ÄFL), se prop. Förvaltningslagen är till skillnad från exempelvis plan- och bygglagen inte en speciallagstiftning. Om en myndighet ändrar ett beslut som har överklagats, ska den överlämna även det nya beslutet till överinstansen. Överklagandet ska anses omfatta det nya beslutet. I den nya lagen ska fler ärenden omfattas, vilket betyder att ett ärende inte längre måste innebära myndighetsutövning för att omfattas av kraven enligt förvaltningslagen. Begreppet myndighetsutövning är svårt att precisera, vilket gjorde att det ibland var svårt att avgöra om ett ärende omfattades av förvaltningslagen. Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag i kraft. Här lyfts sådana nyheter i den nya lagen som Genom den nya förvaltningslagen införs en generell regel där det uttryckligen föreskrivs att beslut kan fattas automatiserat. Den 1 juli 2018 började en ny förvaltningslag att gälla. Den 1 juli 2018 träder en ny bestämmelse i kraft som klargör att det är möjligt att fatta beslut automatiserat. 1985/86:80 s. 55. 27 § Finner en myndighet att ett beslut, som den har meddelat som första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall myndigheten ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Överinstansens åtgärder. Lagtexten har också anpassats till en mer utbyggd digital verklighet.