Bostadsrättslagen är en svensk lag som innehåller regler om bostadsrättsföreningar och bostadsrätter.Den första bostadsrättslagen kom 1930, den har sedan uppdaterats 1971 [1] och 1991 [2].Nu gällande är bostadsrättslag (1991:614) med förändringar. Lag (2004:242).

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Den upphävda lagen gäller fortfarande för angrepp på en företagshemlighet som … I Notisum kan ni genomföra lagefterlevnadkontroller på era laglistor. Målet med översynen var i korthet att modernisera lagen så att den är bättre anpassad till nuvarande förhållanden, underlätta för kooperativt företagande och att harmonisera reglerna till aktiebolagslagen i den utsträckning som det är möjligt. Lag (2009:1493). Här kan du läsa om de allra senaste nyheterna och publikationerna från Notisum

Lag om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar; Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att i 1 § lagen (1995:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar 2 orden ”Patent- och registreringsverket” skall bytas ut mot ”Bolagsverket”. Vi kommenterar likaså alla ändringar som sker på lagar och krav inom miljö och arbetsmiljö. 16 §,

5 a § Om en godkänd upplagshavare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Finlex ® ... Har ett beslut vid föreningsmötet inte tillkommit i behörig ordning eller strider det annars mot denna lag, lagen om bostadsrättsbostäder eller föreningens stadgar, får en medlem, föreningens styrelse, en styrelsemedlem eller disponenten väcka talan mot föreningen för … 1 § Enligt bestämmelserna i denna lag får sådana bostadsföreningar som avses i punkterna 4 och 7 övergångsbestämmelserna till bostadsrättslagen (1991:614) omregistreras till bostadsrättsföreningar. Lag om bostadsrättsföreningar. Om det i lag eller annan författning finns en bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen. Är ni ISO 14001 certifierade eller är ni på väg att bli det? Officiell autentisk version; Övergångsbestämmelse.

Ni bestämmer själva om dessa kontroller ska utföras utav en och samma administratör eller om de ska skickas ut till flera olika chefer och avdelningar som har ansvaret för specifika områden. 1 § …

Läs mer om hur ni kan effektivisera ert arbete och snabbt komma igång med Notisum. 1 § Denna lag gäller när delgivning ska ske i mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet eller när delgivning i annat fall ska ske enligt lag eller annan författning. Bolagsverket prövar fråga om omregistrering efter anmälan av bostadsföreningen. Konkursboet är skattskyldigt för bränsle för vilket skattskyldighet enligt 5 kap. Lag om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar. 3 § Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3 § lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar ska ha följande lydelse. Genom lagen upphävs lagen om skydd för företagshemligheter. Våra kommentarer hjälper er att lättare och snabbare förstå om en ändring berör er verksamhet.

Arbetar ni aktivt med miljöfrågor på ert företag? Lag (2018:558) om företagshemligheter. Notisum kommenterar och sammanfattar alla svenska lagar, förordningar och föreskrifter inom miljö och arbetsmiljö, och även många andra dokument. I denna lag betyder. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018. Bättre anpassad lag Lagen om ekonomiska föreningar har under de senaste åren varit föremål för en omfattande översyn. anknuten försäkringsförmedlare: en försäkringsförmedlare som har träffat avtal med ett eller flera försäkringsföretag om att distribuera försäkringsprodukter, om dessa produkter inte konkurrerar med varandra och avtalet innebär att försäkringsföretaget är ansvarigt för ren förmögenhetsskada enligt 4 kap.