Hållbar stadsutveckling handlar om situationer där staden står i fokus för hållbar utveckling. Solidaritet och utbildning för hållbar utveckling. Hållbar utveckling är en drivande kraft i många länder runt över i världen.

För att uppnå hållbar utveckling behöver stadsplaneringen lösa de problem som sätter käppar i hjulet för den hållbara utvecklingen. Utbildning kan ses som en nyckel till hållbar utveckling och lärande som en förutsättning för att människor ska kunna hantera de utmaningar världen står inför. Hållbar utveckling • Begreppet hållbar utveckling togs fram i Brundtlandrapporten, en FN-rapport från 1987. Utbildning för hållbar utveckling från en lärarhorisont: sammanhang, kompetenser och samarbete Ingela Bursjöö Ph.D. thesis Department of Physics University of Gothenburg 2014 ISBN 978-91-628-9126-8 Printed by Ale Tryckteam AB Utbildning för hållbar utveckling från en lärarhorisont Sammanhang, kompetenser och samarbete
Hållbar utveckling på kommunal nivå - en studie av förståelse för begreppet hållbart utveckling i Helsingborgs stads organisation. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Detta säger oss inte särskilt mycket, det behövs en mer konkret förklaring på vad hållbar stadsutveckling egentligen är. Torbjörnsson, T. 2014.

Urbaniseringen världen över sker i snabb takt och det internationella och nationella arbetet för hållbar stadsutveckling har tagit fart. Lundberg, Louise LU () MVEK02 20161 Studies in … I maj 2004 hölls i Göteborg ett internationellt rådslag om utbildning för hållbar utveckling med rubriken .

”Alla vinner på att ha en stad som håller ihop och mår bra” Tillsammans med akademin tar Umeå kommun fram ett stort kunskapsunderlag genom stadsdelsdialoger och en enkät till 16 000 invånare. • Hållbar utveckling är en utveckling för att tillgodose dagens behov utan att äventyra för framtida generationer att tillgodose sina. 119 pp. Scopri Hållbar utveckling - Om kris och omställning i stad och samhälle di Olof Wärneryd, Per-Olof Hallin, Johan Hultman: spedizione gratuita per i clienti Prime e per ordini a … 3 Förord Boverket presenterar här en kunskapsöversikt med fokus på socioekono-miska aspekter av hållbar stadsutveckling.

roll för att en stad ska anses vara attraktiv och hållbar (Borén 2013, s. 75). Med en större insikt om invånarnas sociala kapital blir det lättare att utveckla en förtätad stad som är socialt hållbar.

Hållbar stadsutveckling Städernas utveckling spelar en avgörande roll för vår hållbara framtid.

Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Educational Sciences 6. En studie av förväntningar på och förutsättningar för miljömoraliskt lärande i den svenska gymnasieskolan. Learning to change our world. Det handlar om sociala aspek-