För murar spelar det ingen roll om de är fristående eller med en jordfylld sida. ... Utanför detaljplan även: riva hela eller delar av …

... Ta reda på om det finns en gällande detaljplan för området genom att ... Du kan ansöka om bygglov på tre sätt: Använd e-tjänsten Mittbygge - se vår instruktionsfilm. Om din fastighet ligger på landsbygden kan du få göra mindre tillbyggnader av både huvudbyggnaden och komplementbyggnader. Även om en mur inte är lovpliktig skall den uppfylla samtliga krav i Plan- och bygglagen. Om det här första gången du är här och läser om bygglov föreslår vi att du börjar med att besöka sidan Behöver jag bygglov? I andra kommuner utgår man snarare från altanens visuella intryck. Det krävs inget bygglov för att bygga en attefallstakkupa, men däremot krävs en anmälan till byggnadsnämnden. Där kan du ta reda på vad som gäller för Utanför detaljplan. Fullständiga handlingar gör att processen går snabbare, vi hjälper gärna till med information och råd så att det blir rätt från början. Åtgärder som avser byggnadsverk, tomter eller allmänna platser ska genomföras så att de inte strider mot det lov som har getts för åtgärden eller den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller. Byggfinansiering. Det krävs dock ingen anmälan om attefallstakkupan ska placeras utanför detaljplan och utanför "sammanhållen bebyggelse där det behövs en anmälan med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först söka förhandsbesked.

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19. Beslut om bygglov utanför detaljplan - TN8 (T14), reviderat 2015-10-05. Om din fastighet ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du i vissa fall inte bygglov om du ska göra mindre tillbyggnader av bostadshus och komplementbyggnader. Det beror på … Vid prövning av bygglov inom detaljplan ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden överensstämmer med den detaljplan som gäller på platsen. Beslut om planenligt bygglov - TN5 (T5), reviderat 2015-10-05. Beslut om planenligt bygglov och startbesked - TN6 (T6), reviderat 2015-10-05. Beslut om bygglov med avvikelse från detaljplan - TN7 (T9), reviderat 2015-10-05. Utöver prövningen mot detaljplanen ska åtgärden även prövas mot vissa andra krav i plan- och bygglagen, PBL. Ta reda på mer information om vad som gäller i ditt fall.

Det är helt nödvändigt att ha ett fast grepp om den egna eller familjens ekonomiska situation och att planera på lång sikt. Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt förändra murar och plank.

Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Utan bygglov får man uppföra en altan som sträcker sig maximalt 3,6 meter ut från bostadshuset och inte är högre än 180 cm från marknivå. ... Bygga nytt eller förändra Om du ska bygga nytt måste du i många fall söka bygglov och invänta startbesked innan du kan börja.

Han och flera andra i området menar att de äger marken – vilket även Borås stad anser att de gör.