Bruttonationalprodukt per indbygger (BNP) udtrykker værdien af alle varer og tjenester som produceres i et land i løbet af et år, minus de varer som bliver brugt i denne produktion. Enligt OECD hade Sverige 2018 en BNP per capita på drygt 53 000 dollar. Bruttonationalprodukt per invånare (BNP) är lika med summan av alla varor och tjänster … The GDP per Capita in Belgium is equivalent to 370 percent of the world's average. Dit is een lijst van landen naar bruto nationaal product.. De getallen zijn afkomstig van het Internationaal Monetair Fonds.Als er geen getallen voor een land beschikbaar waren, zijn getallen van de Verenigde Naties gebruikt. Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 1 Januari 2019 Zie ook: BNP - Per … Bruttonationalprodukten, BNP, beskriver storleken på ett lands ekonomi och beräknas genom att man summerar värdet på alla varor och tjänster som produceras i landet under en viss period, antingen ett kvartal eller ett år. OECD:s årliga sammanställning över medlemsländernas köpkraftsjusterade BNP per capita brukar benämnas ”välståndsligan”. Definitie: Dit gegeven toont het bbp op basis van de koopkrachtpariteit gedeeld door de bevolking vanaf 1 juli voor hetzelfde jaar. Bruttonationalprodukten, BNP, dividerat med antalet invånare i landet kallas BNP per capita. Summen divideres med antal indbyggere i landet. The Gross Domestic Product per capita in Belgium was last recorded at 46683.20 US dollars in 2018. Genom att dividera BNP med antalet invånare, BNP per capita, får man en ungefärlig bild av hur rikt landet är. License: CC BY-4.0 Line Bar Map. Her er BNP per innbygger uttrykt i amerikanske dollar. Undervisning Tema Land Statistikk Konflikter Verdenskart Om FN Nyheter Om oss English BNP per indbygger er en noget usikker størrelse og viser ikke de uligheder eller skæv fordeling af indkomsten, der kan være i et land. 1960 - 2018. Det är ett mått på ett lands produktion med hänsyn till befolkningsutvecklingen. List of sovereign states in Europe by GDP (nominal) per capita 2019. Målet for BNP per innbygger brukes ofte som et mål på velstandsnivået i et land. The "IMF" column includes data for the year 2019 for members of the International Monetary Fund; The "World Bank" column includes data for the year 2016 from the World Bank; Data across columns are … GDP per capita (current US$) World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. Label. 2019 växte BNP per capita preliminärt med 0,2 procent. De senaste tio åren har Sverige haft en relativt svag utveckling av BNP per capita. Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 1 Januari 2019 Zie ook: BNP - Per … Denna summa delas här på antalet invånare i landet. Her er BNP per innbygger uttrykt i amerikanske dollar.