Det finns också ett 5-metersavstånd förutsatt att räddningstjänstens insatstid understiger 10 minuter. Brandspridning mellan byggnader är faktiskt en realitet även om reglerna blundar för det när byggnaderna är små. Tillfredställande skydd erhålls om brandspridning mellan byggnader be- gränsas med skydd som motsvarar det högsta kravet för brandceller eller brandväggar i respektive byggnad. För att hindra spridning av brand mellan byggnader finns i bygglagstiftningen ett regelverk för hur du skall brandskydda dina byggnader. Insatstiden, tiden från larm tills släckarbetet börjar, är lång. En enkel regel är att om ditt garage hamnar närmare bostadshuset än åtta meter måste du ha brandskydd. Det är därför nödvändigt med stora skyddsavstånd mellan byggnader och brand-begräsande konstruktioner. Detta innebär att branden kan spridas snabbare till närliggande byggnader och omfatta ett större område. Här nämns 8 meter första gången men då i samband med brandskydd mellan småhus. Avstånd mellan byggnader - Sörmlandskustens räddningstjänst Uppdaterat 2019-02-07 Sörmlandskustens räddningstjänst 611 83 Nyköping tfn 0155-24 75 00 www.nykoping.se Småhus och carport Det ställs även krav på skyddsavstånd, eller brandskyddsteknisk klass på yttervägg, mellan I NR (BFS 1988:18) blir det för första gången väldigt tydligt att 8 meter är det avstånd som krävs mellan byggnader. När behövs brandskydd? Boverket besvarar en fråga om hur man beräknar avstånd mellan attefallshus och fritidshus när det finns en altan på fritidshuset. branden har ett kortare avstånd till brandbäraren jämfört med den närliggande byggnaden. Vid utformning av skydd mot brandspridning beroende på avstånd mellan småhus är räddningstjänstens roll inte tydligt definierat. Avstånd mellan byggbodar och andra byggnader ska vara minst 8 meter. Här reder vi ut vad som gäller för att uppnå kraven på skydd mot brandspridning mellan byggnader. Kapitel 6 - Övrigt brandskydd mellan och inom byggnader Avstånd till andra byggnader 40 Sammanbyggda byggnader 41 Taktäckning 41 Fönster 42 Inglasade balkonger, loftgångar och uterum 42 Ytterväggar & Fasader 43 Vinds & Undertaksutrymmen 44 Hissar 44 Kapitel 7 - Brandtekniska installationer Vägledande markeringar 45 allmänt råd.

skydd mot brandspridning mellan byggnader. Kapitel 6 - Övrigt brandskydd mellan och inom byggnader Avstånd till andra byggnader 40 Sammanbyggda byggnader 41 Taktäckning 41 Fönster 42 Inglasade balkonger, loftgångar och uterum 42 Ytterväggar & Fasader 43 Vinds & Undertaksutrymmen 44 Hissar 44 Kapitel 7 - Brandtekniska installationer Vägledande markeringar 45 ... Systemet kan användas med samma upphängningsmetod men med tätare avstånd mellan upphängningspunkterna. Regler om skydd mot brandspridning mellan byggnader finns i BBR avsnitt 5:61. Så du kan bygga på 30 cm om du vill, även om jag inte skulle rekommendera det. Regler om skydd mot brandspridning mellan byggnader finns i BBR avsnitt 5:61.